Werkwijze

Leren is een breed begrip. Leren kan zijn: het aanleren van schoolse vaardigheden. Maar kan ook betekenen: (beter) met je angsten leren omgaan of ze zelfs overwinnen.

In mijn visie kan het kind of de jongere zich ontwikkelen als het mag zijn wie het is. De eigenheid van een persoon, zijn of haar ‘eigenwijs’ (eigen wijze van leren) staat centraal en het systeem waarin het zich ontwikkelt helpt mee om dit mogelijk te maken. In mijn werkwijze staat het kind of de jongere centraal.

Het is van essentieel belang dat er nauwkeurig wordt gekeken naar:

 • Wat is er met uw kind aan de hand?
 • Waardoor is deze situatie ontstaan?
 • Wat heeft uw kind nodig om het probleem te kunnen aanpakken?
 • Welke vaardigheden dient uw kind te leren om met het probleem of de stoornis om te kunnen gaan?

Een veilig en goed contact is naar mijn idee een basisvoorwaarde om de behandeling te laten slagen. Het eerste persoonlijke contact met u en uw kind is het intakegesprek. Deze eerste kennismaking is belangrijk voor het verdere contact, vandaar dat het intakegesprek indien dit mogelijk is plaatsvindt in de thuissituatie. Mijn voorkeur gaat hier naar uit, omdat het kind of de jongere zich in de eigen thuissituatie meer vertrouwd voelt.

Na het intakegesprek volgen er drie behandelingen waarin er wordt onderzocht op welke wijze het probleem of de stoornis aangepakt gaat worden. Na deze drie behandelingen volgt er een overleg. Mijn voorkeur gaat er naar uit om samen te werken met u als ouder en met de leerkracht(en) van uw kind. Een goede samenwerking bevordert het welslagen van de behandeling. Als er een diagnostisch onderzoek nodig is werk ik hiervoor samen met verschillende praktijken. 

Bij praktijk EigenLeerWijs kunt u terecht voor de behandeling van de volgende problemen en stoornissen:

 • Leesproblemen, Dyslexie
 • Rekenproblemen, Dyscalculie
 • Faalangst, angsten
 • ADHD, ADD, PDD-NOS
 • Minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden
 • Uw kind functioneert niet goed op school

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de behandelwijze, belt u me dan gerust. Of vul het contactformulier in op deze website, dan zal ik hierna contact met u opnemen.

Foto van boeken
 • Dyslexie

  Men spreekt van dylexie als er een hardnekkig probleem is met het aanleren van het lezen en/of spellen.

  Lees Meer

 • Dyscalculie

  Bij dyscalculie is er sprake van ernstige en hardnekkige problemen op het gebied van rekenen en wiskunde.

  Lees Meer

 • Leerachterstand

  Een leerachterstand hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een leerstoornis.

  Lees Meer

 • Voor scholen:
  advies, training & begeleiding

  EigenLeerWijs geeft ook advies, ondersteuning en begeleiding aan scholen.

  Lees Meer

Administratieve informatie

 • Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kostenloos.
 • De afgesproken behandeldata zijn bindend, omdat de tijd voor uw kind is gereserveerd. De behandeling dient 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt deze in rekening gebracht. Indien de afspraak op een maandag is moet de afspraak uiterlijk op de zaterdag ervoor worden afgemeld.
 • Aan het begin van de nieuwe maand krijgt u de factuur van de maand ervoor. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen. Bij het verzuimen van op tijd betalen worden extra kosten berekend.
 • Praktijk EigenLeerWijs is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) als medebehandelaar van Opdidakt, bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als master-orthopedagoog, bij de VIV (registratienummer: 1907320) , RBCZ (licentienummer: 505059R) en bij de NIBIG (licentienummer: 15314267).
 • Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering en welke behandeling, komt u mogelijk in aanmerking om de behandeling gedeeltelijk vergoed te krijgen. 

Privacy statement EigenLeerWijs


 
Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
·        zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
·        ener voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
·    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid. Dit geldt alleen als ik niet zelf meer mijn werk zou kunnen uitvoeren. De voorwaarden enomstandigheden wanneer dit in werking zou treden, zijn vastgelegd.
·    Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•         Uw naam, adres en woonplaats
•         uw geboortedatum
•         de datum van de behandeling
•         een korte omschrijving van de behandeling
•         de kosten van het consult 

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.
De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.
Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
1.      Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
2.      Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
3.       Indien de klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/
Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/
Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.
Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee vandoen hebben hoor ik dat graag.
Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Groeten,

Sara